کارگاه های آموزشیثبت نام

مکان

زمان

تاریخ

نام کارگاه

ردیف

کتابخانه مرکزی بخش اطلاع رسانی
00 - 00
1394/12/18
پایگاههای اطلاعاتی و منابع الکترونیکی تاریخ
1
دانشکده مهندسی
10-12
1395/2/23
پابگاههای اطلاعاتی و منابع الکترونیکی برق و الکترونیک
2
دانشکده مهندسی
10-12
1395/2/26
پایگاههای اطلاعاتی و منابع الکترونیکی مهندسی مکانیک
3
دانشکده مهندسی
10-12
1395/8/25
پابگاههای اطلاعاتی و منابع الکترونیکی علوم زمین
4
دانشکده علوم تربیتی
10-12
1395/4/15
پایگاههای اطلاعاتی و منابع الکترونیکی علوم تربیتی
5
کتابخانه مرکزی
10-12
1395/3/10
نرم افزار اندنوت مدیریت استنادات علمی
6
کتابخانه مرکزی بخش اطلاع رسانی
10-12
1395/10/28
شاخص های علم سنجی
7
کتابخانه مرکزی بخش اطلاع رسانی
10-12
1395/12/1
پایگاههای اطلاعاتی و منابع الکترونیکی ادبیات ( ویژه اعضای هیات علمی)
8
کتابخانه مرکزی بخش اطلاع رسانی
13-15
1395/12/8
پایگاههای اطلاعاتی و منابع الکترونیکی ادبیات
9